ROLAND STONEK SEPTETT

In alt bewährter Weise werden Simon Plötzeneder tp, Benjamin Daxbacher as,ts,querfl, Bernhard Wiesinger ts, barisax, Mario Vavti tb, Erwin Schmidt…